Untitled document

Свободни позиции

 

Начин на кандидатстване

 

Моля натиснете бутон „Кандидатствай тук", за да изпратите автобиография със снимка за позицията или да ги изпратите по пощата на    адрес: 1784 София, бул. „Цариградско шосе" 7-ми км, ЗИТ, на вниманието на отдел „Човешки ресурси”.

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

Информираме Ви, че КАЛИМАН ЕООД е регистрирано като администратор на лични данни пред Комисията за защита на личните данни. Дружеството КАЛИМАН ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, 1784, бул. „Цариградско шосе 7-ми км, ЗИТ, се представлява от Христо Христов и Румен Данаилов – Управители на ЕТД. Част от данните, които предоставяте доброволно, са лични данни и попадат под специален режим на защита по смисъла на Закон за защита на личните данни. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. КАЛИМАН ЕООД поема задължение да обработва, използва и съхранява личните Ви данни, като гарантира опазването им в тайна от трети лица. Информираме Ви и Вие се съгласявате, че КАЛИМАН ЕООД може да предоставя личните Ви данни на държавни, общински органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на специална законова разпоредба, когато това е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбора, както и когато това е необходимо за реализиране на законните права и интереси на КАЛИМАН ЕООД. Личните Ви данни може да се предоставят от КАЛИМАН ЕООД на юридически и физически лица, на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор, както и във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, имате право да възразявате срещу обработването, разкриването или използването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, както и право да бъдете уведомени преди първото разкриване на личните Ви данни за тази цел.